Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2013 18:18 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

otwarty nabór na wolne stanowisko pracy: KOORDYNATOR PROJEKTU
ZWIĄZEK POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy:
KOORDYNATOR PROJEKTU
pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013.

 1. Nazwa i adres jednostki
Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
 1. Liczba lub wymiar etatu
1/2 etatu
 1. Określenie stanowiska
Koordynator projektu partnerskiego o wartości 27 370 899,35 zł , rodzaj zatrudnienia: umowa na czas określony od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2015r.
 1. Wymagania niezbędne
- Obywatelstwo polskie.
- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
- Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- Wykształcenie wyższe.
- Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (doświadczenie w koordynacji działań i zadań projektowych oraz ich monitoringu). Realizacja przynajmniej 5 projektów.
- Co najmniej trzyletnie doświadczenie w administracji publicznej.
- Nieposzlakowana opinia.
- Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Word, Microsoft Excel).
- Znajomość zagadnień związanych z finansami publicznymi.

 1. Wymagania dodatkowe
- Ogólna znajomość problematyki geodezyjno – kartograficznej w szczególności w zakresie ewidencji gruntów i budynków.
- Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.
- Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.
- Inicjatywa, samodzielność w pracy, kreatywność.
- Umiejętność analizy informacji.
- Rzetelność, odpowiedzialność, i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań. -- Prawo jazdy kat. B
- Znajomość zagadnień związanych z Prawem zamówień publicznych


 1. Zakres obowiązków
 1. Koordynowanie prac w zakresie projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” a w szczególności:
 • Prawidłowe zaplanowanie, wdrożenie, monitorowanie, ewaluowanie oraz koordynowanie zadań zapisanych w Planie Wdrażania Projektu oraz w Umowie Finansowej o dofinansowanie projektu przyjętych do realizacji pod względem merytorycznym i finansowym, a także organizowanie i koordynowanie pracy Biura Projektu w zakresie prawidłowego zarządzania Projektem.
 • Koordynowanie pracy osób zaangażowanych w Projekt.
 • Koordynowanie prawidłowego wykonania zadań realizowanych w zakresie promocji, informacji Projektu i gospodarki finansowej oraz zarządzania personelem projektu.
 • Koordynowanie prac związanych ze skuteczną współpracą z powiatami członkowskimi Związku i Zarządem Związku,
 • Prawidłowe i terminowe przygotowywanie sprawozdań oraz rozliczeń Projektu, w tym również końcowego rozliczenia projektu.
 • Przestrzeganie zapisów umowy finansowej.


2. Nadzór prowadzenia rejestrów wykonywanych w ramach projektu: dokumentacji przetargowej, umów dotyczących finansowania Projektu, wniosków o płatność, sprawozdań okresowych z realizacji Projektu, korespondencji z instytucjami zewnętrznymi dotyczącej Projektu, rezultatów Projektu, kontroli wewnętrznej, pełne archiwizowanie dokumentacji Projektu.
3. Wykonywanie innych czynności zlecanych przez Zarząd Związku związanych z realizacją projektu.


 1. Wymagane dokumenty
- Życiorys.
- Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem.
- Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenia o trwającym stosunku pracy.
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.
- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
- Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Przewodniczącego Związku.
- Oświadczenie o realizacji przynajmniej 5 projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (doświadczenie w koordynacji działań i zadań projektowych oraz ich monitoringu) wraz z podaniem nazw projektów.
- Dokument potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

8. Warunki pracy:

Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanym z poruszaniem się po urzędzie oraz w związku z wyjazdami w celu załatwienia spraw służbowych. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 3 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym w budynku trzykondygnacyjnym bez windy na parterze. Wejście do budynku jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


9. Sposób i termin składania ofert

Wymagane dokumenty prosimy przesłać na adres Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego, ul. Potockiego 1 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko KOORDYNATOR PROJEKTU pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” lub złożyć osobiście do Biura Związku, pokój nr 32 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2013r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do urzędu).
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. W razie przesłania oferty pocztą za datę i godzinę jej złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do siedziby Związku.
Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Postępowanie konkursowe będzie trzyetapowe obejmujące:
I etap – kwalifikacja formalna
Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na stanowisko objęte konkursem.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji Rekrutacyjnej
O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dowodu tożsamości oraz oryginałów dokumentów, jeżeli w aplikacji złożyły kserokopie tych dokumentów.
III etap – rozmowa z Przewodniczącym Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Wybór kandydata
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Z prowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego tel. 52 303 11 00 wew. 54, tel. 52 353 22 39


Przewodniczący Zarządu Związku

Zbigniew Jaszczuk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Logowanie