Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2013 18:20 | wersja 5 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

otwarty nabór na wolne stanowisko pracy: KSIĘGOWY PROJEKTUZWIĄZEK POWIATÓW

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko pracy:

KSIĘGOWY PROJEKTUpod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Nr RPOWKP 93/IV/4.2/2013.  1. Nazwa i adres jednostki

Związek Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego

ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

  1. Liczba lub wymiar etatu:

1/3 etatu

  1. Określenie stanowiska

Księgowy projektu, rodzaj zatrudnienia: umowa na czas określony od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2015r.

  1. Wymagania niezbędne

- Obywatelstwo polskie.

- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

- Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- Wykształcenie wyższe o specjalności rachunkowość

- Trzyletnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej

- Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w administracji publicznej.

- Nieposzlakowana opinia.

- Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Word, Microsoft Excel).

- Bardzo dobra znajomość systemów komputerowych: BesTi@, program finansowo-księgowy autorstwa Józefa Joszko-Gębice.  1. Wymagania dodatkowe:

- Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.

- Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.

- Inicjatywa, samodzielność w pracy, kreatywność.

- Umiejętność analizy informacji.

- Rzetelność, odpowiedzialność, i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
- Prawo jazdy kat. B  1. Zakres obowiązków

- Wspieranie działań Koordynatora projektu w aspekcie księgowym, w odniesieniu do poszczególnych zadań objętych projektem, a także okresowe dokonywanie przeglądów realizacji projektu.

- Sporządzenie sprawozdań okresowych.

- Prowadzenie dokumentacji księgowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi, w tym opisywanie faktur.

- Współpracę w zakresie księgowania i realizacji płatności projektu z Wydziałami Finansowo- Budżetowymi partnerów

- Współpracę w zakresie księgowości z partnerami projektu.

- Kontrolę poprawności formalnej księgowych i finansowych dokumentów projektu.

- Odpowiednie opisywanie dokumentów związanych z realizacją projektu, zgodnie
z wytycznymi.

- Kontrolę poprawności dokonanej klasyfikacji dokumentów z uwagi na: nazwę projektu, wielkość budżetowania a wielkość zrealizowaną, źródło finansowania, pozycje budżetowe projektu, podział na wydatki kwalifikowane, kategorie dodatkowe (zależnie od potrzeb projektu).

- Dokonywanie kontroli księgowania kosztów projektu pod kątem spełnienia kryteriów dla tzw. wydatków kwalifikowanych, a w szczególności sprawdzenia czy są: konieczne dla wykonania zadań określonych projektem; związane z finansowaniem umów zawartych przez zamawiającego w celu osiągnięcia zadań wynikających z opisu projektu i są związane z realizacją projektu; udokumentowane odpowiednimi i prawidłowo sporządzonymi dokumentami źródłowymi.

- Comiesięczną kontrolę zgodności bilansu finansowanego projektu, wykonaną w oparciu
o zapisy księgowe.

- Przygotowanie we współpracy z Koordynatorem projektu harmonogramu płatności wg zasad określonych w dokumentach programowych.

- Prawidłowe oznaczenie i opisanie dokumentów księgowych przetwarzanych przy realizacji projektu.

- Sporządzanie zestawień dokumentów rozliczeniowych przedstawiających wykorzystanie środków realizowanego projektu.

- Przygotowanie raportów o finansowym postępie realizacji projektu.

- Zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości finansowych i raportowanie ich wystąpienia.

- Weryfikację faktur pod względem formalno-rachunkowym i prawidłowości rozliczeń finansowych uwzględniających wszystkie źródła finansowania.

- Nadzór nad płatnościami dla wykonawców.

- Przestrzeganie procedur i instrukcji związanych z realizacją projektu.

- Rozliczenie finansowe z partnerami projektu.

- Współpracę z Koordynatorem Projektu i w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji.

- Współpracę z organami kontrolującymi.

- Przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej do partnera projektu.

  1. Wymagane dokumenty

- Życiorys.

- Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem wraz z uzasadnieniem.

- Kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenia o trwającym stosunku pracy.

- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.

- Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

- Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Przewodniczącego Związku.

- Dokument potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.8. Warunki pracy:Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanym z poruszaniem się po urzędzie oraz w związku z wyjazdami w celu załatwienia spraw służbowych. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 2 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym w budynku trzykondygnacyjnym bez windy na parterze. Wejście do budynku jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.9. Sposób i termin składania ofertWymagane dokumenty prosimy przesłać na adres Związek Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego, ul. Potockiego 1 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko księgowy projektu pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko – pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” lub złożyć osobiście do Biura Związku, pokój nr 32 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2013r. do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. W razie przesłania oferty pocztą za datę i godzinę jej złożenia uważa się datę doręczenia przesyłki do siedziby Związku.

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Postępowanie konkursowe będzie trzyetapowe obejmujące:

I etap – kwalifikacja formalna

Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na stanowisko objęte konkursem.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji Rekrutacyjnej

O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dowodu tożsamości oraz oryginałów dokumentów, jeżeli w aplikacji złożyły kserokopie tych dokumentów.

III etap – rozmowa z Przewodniczącym Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Wybór kandydata

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Z prowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego tel. 52 303 11 00 wew. 54, tel. 52 353 22 39Przewodniczący Zarządu Związku
Zbigniew Jaszczuk


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Logowanie