Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 października 2018 11:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr 86/2018

UCHWAŁA NR 86/2018

ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.[1]))

uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Kompleksowa inspekcja, monitoring i kontrola prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych obejmujących całe województwo kujawsko-pomorskie” wnastępującym składzie:

1)Jarosław Kaszewski - przewodniczący Komisji;

2)Szymon Kozłowski- sekretarz Komisji;

3)Jacek Żbikowski - członek Komisji;

4)Jacek Drzystek – członek Komisji.

§ 2. Zadaniem Komisji jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania zgodniez Regulaminem Prac Komisji Przetargowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk


Uzasadnienie

W związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą Kompleksowa inspekcja, monitoring i kontrola prac geodezyjno-kartograficznych realizowanych w ramach modułu powiatowego Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, wdrożenie usprawniających mechanizmów informatycznych wspomagających proces wykonania i nadzoru prac geodezyjno-kartograficznych oraz kontrola prac fotogrametrycznych obejmujących całe województwo kujawsko-pomorskie” zachodzi potrzeba powołania komisji przetargowej zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

RF/RF[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z2016 r. poz.1020 z 2017 r. poz.2018 poz. 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560 i poz. 1693.

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Logowanie