Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 października 2018 11:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr 88/2018

Uchwała NR 88/2018

ZarząDU ZWIĄZKU POWIATÓW

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego po trzecim kwartale 2018 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.[1]))

uchwala się, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego po trzecim kwartale 2018 roku wyrażającą się następującymi kwotami:

  • 1)Plan dochodów 302.578,95 zł;
  • 2)Wykonanie dochodów 263.815,00 zł;
  • 3)Plan wydatków 564.000,00 zł;
  • 4)Wykonanie wydatków 466.262,31 zł;
  • 5)Plan nadwyżki/ deficytu po zmianach -261.421,05 zł;
  • 6)Wykonanie nadwyżki/ deficytu 202.447,31 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk


Uzasadnienie

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

ANG/ ANG[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Logowanie